pomoc.uslugi@gazeta.pl

Zainteresowanych prosimy o kontakt.

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach 20 programów! Poznaj szczegóły konkursów.

OFERTA SPECJALNA!

SPÓŁKI ZAREJESTROWANE POD DOTACJE!W naszej ofercie znajdą Państwo gotowe do podjęcia działalności i ubiegania się o dotacje ze środków unijnych, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spełniające najczęściej wymagane kryteria!

Inteligentny RozwójProgram Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR) - celem programu jest pobudzenie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki, wyrażające się głównie zwiększeniem nakładów prywatnych na B+R. 


Cel ma być osiągnięty w szczególności poprzez: 
  • wsparcie przedsiębiorstw w obszarach innowacyjności i działalności badawczo-rozwojowej;
  • podniesienie jakości i interdyscyplinarności badań naukowych; 
  • zwiększenie stopnia komercjalizacji oraz umiędzynarodowienia badań naukowych.

Głównymi beneficjentami programu POIR będą:
  • przedsiębiorstwa (głównie MŚP),
  • jednostki naukowe,
  • instytucje otoczenia biznesu, takie jak: parki naukowo-technologiczne, centra transferu technologii, sieci aniołów biznesu, fundusze kapitałowe,
  • podmioty zrzeszające odbiorców wsparcia.


W sposób szczególny w programie wspierane będą tzw. krajowe klastry kluczowe, czyli klastry posiadające największy potencjał rozwojowy w kraju, a także w skali międzynarodowej. Zostaną one wyselekcjonowane w trybie otwartego konkursu, z udziałem uznanych ekspertów w roli oceniających. Klastry kluczowe będą mogły korzystać ze instrumentów dedykowanych ich koordynatorom, a ponadto ich członkowie otrzymają preferencje przy ubieganiu się o dofinansowanie projektów w ramach wszystkich instrumentów wsparcia PO IR.