pomoc.uslugi@gazeta.pl

Zainteresowanych prosimy o kontakt.

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach 20 programów! Poznaj szczegóły konkursów.

OFERTA SPECJALNA!

SPÓŁKI ZAREJESTROWANE POD DOTACJE!W naszej ofercie znajdą Państwo gotowe do podjęcia działalności i ubiegania się o dotacje ze środków unijnych, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spełniające najczęściej wymagane kryteria!

poniedziałek, 8 maja 2017

Polska Cyfrowa (PO PC)


Program Operacyjny Polska Cyfrowa będzie siedmioletnim projektem współfinansowanym z środków unijnych. Dedykowany jest dla obszaru technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), w szczególności dla przedsięwzięć polegających na tworzeniu sieci szerokopasmowych oraz rozwoju e-usług publicznych na poziomie centralnym.


Cele:
Program ma wspierać cyfryzację dzięki wykorzystaniu funduszy europejskich, w tym m.in. budowę sieci szerokopasmowych (dostęp do internetu), rozwój produktów i e-usług opartych na nowych technologiach (zasoby sieci) oraz umiejętności cyfrowe obywateli.Dokładniej:
– budowa, rozbudowa lub przebudowa sieci zapewniających szybki (powyżej 30 MB/s) szerokopasmowy dostęp do Internetu,
– tworzenie przyjaznej obywatelom e-administracji,
– otwieranie zasobów publicznych,
– zwiększanie kompetencji cyfrowych osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.Szczegółowo o celach PO PC
Cel szczegółowy 1: Ograniczenie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich i bardzo wysokich przepustowościach – Oś I
Cel szczegółowy 2: Podniesienie jakości i dostępności e-usług publicznych – Oś II
Cel szczegółowy 3: Poprawa cyfrowej efektywności funkcjonowania administracji rządowej – Oś II
Cel szczegółowy 4: Poprawa dostępności informacji sektora publicznego oraz zasobów publicznych – Oś II
Cel szczegółowy 5: Eliminowanie barier kompetencyjnych i mentalnościowych na rzecz zwiększenia zapotrzebowania społecznego na dostęp szerokopasmowy, e-treści i e-usługi – Oś IIIKierunki wsparcia w latach 2014 – 2020 zostały określone w trzech osiach:
1. Oś I ma za zadanie zwiększanie dostępu do sieci szerokopasmowych poprzez budowę, rozbudowę oraz przebudowę sieci dostępowych oraz szkieletowo-dystrybucyjnych, jako uzupełnienie istniejącej sieci szerokopasmowej.
2. Oś II ma za zadanie wsparcie rozwoju e-administracji poprzez rozwój e-usług publicznych, zapewnienie wysokiej interoperacyjności wszystkich systemów informatycznych oraz rejestrów publicznych, jak również upowszechnianie funkcjonowania cyfrowych urzędów w oparciu o wypracowane standardy, a także wsparcie w obszarze otwartego państwa poprzez budowę/rozbudowę repozytoriów, digitalizację zasobów publicznych oraz upowszechnianie informacji publicznej.
3. Oś III obejmuje E-integrację oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych.ODBIORCY PO PC:
– jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe,
– jednostki naukowe,
– państwowe organizacje kultury,
– organizacje pozarządowe,
– przedsiębiorstwa.Budżet
Zgodnie z informacjami Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, do wydania będą łącznie prawie 2 mld euro. Najwięcej, bo po ok. 880 mln euro, zostanie przeznaczonych na stworzenie powszechnego dostępu do sieci szerokopasmowych oraz na e-administrację.POLSKA a PO PC
POPC będzie realizowany na obszarze całej Polski – w 15 regionach słabiej rozwiniętych. Szczególny akcent został położony na województwo mazowieckie, które w perspektywie 2014-2020 zostanie zaklasyfikowane do kategorii regionu lepiej rozwiniętego.Program dla Polski składa się z trzech filarów:

I Powszechny dostęp do Internetu.
- Fundusze zostaną przeznaczone na inwestycje firm polegające na budowie i rozbudowie sieci szerokopasmowych tam, gdzie występują tzw. białe plamy. Większy nacisk zostanie nałożony na obszary wiejskie, gdzie sieć nie powstałaby bez pomocy publicznej.II Drugi filar to kontynuacja budowy e-administracji.
- Dotacje na ten cel trafią głównie do jednostek administracji rządowej, która będzie realizowała duże i kompatybilne e-projekty związane z administracją, sądami, zdrowiem, zamówieniami publicznymi czy kulturą.III Trzecim filarem będzie e-integracja grup wykluczonych cyfrowo i upowszechnianie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych.
- Chodzi o budowanie e-kompetencji wśród Polaków, szczególnie osób powyżej 50. roku życia i niepełnosprawnych, wśród których powinno się upowszechniać telepracę.


0 komentarze:

Prześlij komentarz