pomoc.uslugi@gazeta.pl

Zainteresowanych prosimy o kontakt.

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach 20 programów! Poznaj szczegóły konkursów.

OFERTA SPECJALNA!

SPÓŁKI ZAREJESTROWANE POD DOTACJE!W naszej ofercie znajdą Państwo gotowe do podjęcia działalności i ubiegania się o dotacje ze środków unijnych, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spełniające najczęściej wymagane kryteria!

piątek, 23 sierpnia 2013

Kontrakt terytorialny - nowy model współpracy


Kontrakt terytorialny - to umowa pomiędzy rządem, a samorządem województwa, której przedmiotem będą wspólnie uzgodnione cele rozwoju dotyczące danego terytorium.

W latach 2014-2020 rząd i samorządy poszczególnych województw będą zawiązywać umowę, która pozwoli na dopasowanie finansowania inwestycji do potrzeb i mocnych stron każdego regionu.


Kontrakt terytorialny ustalać będzie:
 • podmioty odpowiedzialne za przygotowanie i realizację przedsięwzięć na poziomie krajowym i regionalnym,
 • harmonogram przygotowania, a następnie realizacji przedsięwzięć, szczególnie etapów kluczowych, na podstawie których będzie można w przyszłości dokonać oceny, czy dane przedsięwzięcie ma szanse być zrealizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem,
 • zasady finansowania przedsięwzięć priorytetowych (źródła finansowania w ramach Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych, źródła finansowania w ramach instrumentów krajowych),
 • zakres i sposób zaangażowania poziomu regionalnego w wypełnienie zasady koncentracji tematycznej środków, tj. ustalenie, w jakim stopniu dane województwo zamierza przyczynić się, poprzez zarządzane na poziomie regionalnym programy operacyjne, do wypełnienia zasady koncentracji tematycznej środków,
 • ewentualne odstępstwa od przyjętego podziału kraj-region. 


Kontrakt terytorialny umożliwi lepszy kontakt między rządem a osobami znajdującymi się w samorządach poszczególnych województw. Pozwoli to na lepszą koordynację wszystkimi Regionalnymi Programami Operacyjnymi, które będą działać w latach 2014-2020.


W części ogólnej kontraktu znajdą się m.in.:
 • zasady dotyczące koncentracji tematycznej (czyli na co będą kierowane fundusze);
 • zasady dotyczące realizacji wymiaru terytorialnego;
 • algorytm podziału Funduszy Europejskich pomiędzy województwa;
 • zasady podziału Funduszy Europejskich pomiędzy poziom krajowy i regionalny;
 • dziedziny, na które będą kierowane środki w ramach krajowych polityk publicznych.

 W części szczegółowej kontraktu znajdą się m.in.:
 • ogólna charakterystyka województwa, w tym analiza jego mocnych stron i barier rozwojowych oraz rekomendowane działania pro-rozwojowe w odniesieniu do całego obszaru;
 • propozycje dziedzin, których wsparcie będzie priorytetem dla danego województwa;
 • propozycje priorytetowych inwestycji oraz ich wstępna wycena.

0 komentarze:

Prześlij komentarz