pomoc.uslugi@gazeta.pl

Zainteresowanych prosimy o kontakt.

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach 20 programów! Poznaj szczegóły konkursów.

OFERTA SPECJALNA!

SPÓŁKI ZAREJESTROWANE POD DOTACJE!W naszej ofercie znajdą Państwo gotowe do podjęcia działalności i ubiegania się o dotacje ze środków unijnych, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spełniające najczęściej wymagane kryteria!

piątek, 16 sierpnia 2013

Fundusze Europejskie - Skąd biorą się pieniądze na dotacje?

Fundusze Europejskie (fundusze unijne) to środki finansowe wykorzystywane w celu wspierania i restrukturyzacji gospodarek krajów członkowskich Unii Europejskiej. Środki finansowe Unii Europejskiej gromadzone są przez państwa członkowskie i przekazywane do unijnego budżetu. Według prawa środki te stanowią zasoby własne Unii Europejskiej.


Obecnie do funduszy europejskich zaliczamy:
 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Fundusz Spójności
 
 Środki w budżecie Unii Europejskiej pochodzą z trzech podstawowych źródeł: Oprócz wymienionych wyżej źródeł zasilania budżetu Unii Europejskiej, trzeba jeszcze pamiętać o mniej znaczących, takich jak: 
 • podatki od wynagrodzeń pracowników instytucji Unii Europejskiej, 
 • składki wpłacane przez państwa spoza Unii Europejskiej do niektórych programów unijnych 
 • kary finansowe nakładane na przedsiębiorstwa za łamanie prawa konkurencji i innych przepisów.
Środki te stanowią w przybliżeniu ok. 1 proc. budżetu Unii Europejskiej.

 Duża część przychodów do budżetu Unii Europejskiej uzależniona jest od poziomu gospodarczego państw członkowskich. Oznacza to, że państwa bogatsze wpłacają do Unii Europejskiej więcej niż kraje biedniejsze, mimo to nie otrzymują więcej dotacji unijnych. Przykładowo, Polska należy do tych krajów, które wpłacają o wiele mniej, niż otrzymują od Unii Europejskiej. Oznacza to, że składanie wniosku o dotację unijną w naszym kraju bardzo się opłaca.
_____________________________________________________________

Polityka spójności na lata 2007-2013 miała na celu zwiększenie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia we wszystkich regionach i miastach Unii Europejskiej. Do jej realizacji przyczyniły się trzy fundusze europejskie: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejski Fundusz Społeczny (EFS) oraz Fundusz Spójności (FS).

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego to największy fundusz. Jego celem jest wspieranie regionów, a dokładniej wyrównywanie różnic w stosunku do regionów bogatszych, lepiej rozwiniętych. Finansuje wszystkie programy unijne, które mają na celu pomoc opóźnionym w rozwoju regionom. 
Oto dziedziny, które mogą być finansowane w ramach tego funduszu:
 • inicjatywy na rzecz rozwoju lokalnego oraz zatrudnienia, jak też działalności małych i średnich przedsiębiorstw;
 • rentowne inwestycje produkcyjne umożliwiające tworzenie lub utrzymywanie trwałego zatrudnienia;
 • infrastruktura;
 • rozwój turystyki oraz inwestycji w dziedzinie kultury;
 • ochrona i poprawa stanu środowiska;
 • rozwój społeczeństwa informacyjnego.

Europejski Fundusz Społeczny najczęściej kojarzy się z możliwością finansowania szkoleń, warsztatów, wspieraniem zatrudnienia itp. EFS został stworzony po to, aby poprawić jakość i dostępność miejsc pracy i możliwości zatrudnienia w Unii Europejskiej. 
Oto dziedziny, które mogą być finansowane w ramach tego funduszu:
 • promocja aktywnej polityki rynku pracy mającą na celu przeciwdziałanie i zapobieganie bezrobociu;
 • przeciwdziałanie zjawiska wykluczenia społecznego; 
 • kształcenie ustawiczne; 
 • doskonalenie kadr gospodarki;
 • rozwój przedsiębiorczości;
 • zwiększenie dostępu i uczestnictwa kobiet na rynku pracy. 
   
Fundusz Spójności wspiera dwa sektory: środowisko i transport. (Od momentu przystąpienia do Unii Europejskiej w 2004 roku Polska otrzymała najwięcej środków z tego funduszu wśród wszystkich członków Unii.) Z Funduszu Spójności można otrzymać dofinansowanie na duże projekty inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska. Głównymi odbiorcami pomocy w ramach Funduszu Spójności są jednostki samorządu terytorialnego, tworzone przez nie związki gmin lub inne podmioty publiczne, np. przedsiębiorstwa komunalne będące własnością gminy. 
Oto dziedziny, które mogą być finansowane w ramach tego funduszu:
 • poprawa jakości wód powierzchniowych;
 • polepszenie jakości i dystrybucji wody przeznaczonej do picia;
 • racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi;
 • poprawa jakości powietrza;
 • zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego;
 • zapewnienie spójności sieci komunikacyjnej kraju i poszczególnych regionów z innymi krajami Europy;
 • rozwój bezpiecznej infrastruktury drogowej.

    
  źródło: funduszeeuropejskie.gov.pl

0 komentarze:

Prześlij komentarz