pomoc.uslugi@gazeta.pl

Zainteresowanych prosimy o kontakt.

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach 20 programów! Poznaj szczegóły konkursów.

Skorzystaj z doradztwa oferowanego przez specjalistów

W procesie pozyskania środków z Unii Europejskiej warto skorzystać z fachowej porady ekspertów.

Umowa Partnerstwa zatwierdzona przez Komisję Europejską

Umowa Partnerstwa, najważniejszy dokument określający strategię inwestowania nowej puli Funduszy Europejskich w Polsce, został zatwierdzony w dniu 23 maja 2014 roku przez Komisję Europejską.

Internacjonalizacja przedsiębiorstw dzięki środkom UE

Internacjonalizacja działalności w ramach nowej perspektywy finansowej – Fundusze Europejskie 2014-2020 szczegółowo uwzględniona została w ramach III osi priorytetowej Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw, Priorytet Inwestycyjny 3.2 opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu internacjonalizacji.

Dofinansowanie ze środków publicznych UE

Pozyskaj dotację na modernizację zakładu produkcyjnego celem wprowadzenia nowego produktu lub usługi, budowę nowego zakładu produkcyjnego lub usługowego, zakup lub modernizację maszyn i urządzeń w celu wprowadzenia innowacyjnego produktu lub usługi, inwestycje w obszarze ochrony środowiska!

Dofinansowanie na badania i rozwój

Wspieranie badań i innowacyjności polskiej gospodarki ma priorytetowe znacznie w latach 2014-2020 – podkreśliła wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel podczas konferencji inaugurującej unijny program Horyzont 2020 „Nowa perspektywa dla badań naukowych i innowacji w latach 2014-2020” 14 stycznia 2014 r.

OFERTA SPECJALNA!

SPÓŁKI ZAREJESTROWANE POD DOTACJE!W naszej ofercie znajdą Państwo gotowe do podjęcia działalności i ubiegania się o dotacje ze środków unijnych, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spełniające najczęściej wymagane kryteria!

piątek, 9 marca 2018

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich


Program ten został opracowany na podstawie przepisów Unii Europejskiej, aby wspierać rozwój obszarów wiejskich za pośrednictwem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Budżet Programu na lata 2014-2020 wynosi 13,3 mld euro.

Celem jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.

Priorytety:


I Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

II Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych.

III Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie.

IV Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa.

V Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym.

VI Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.

poniedziałek, 8 stycznia 2018

Podkarpackie podsumowuje rok 2017 – RPO

W ubiegłym roku w ramach RPO 20414-2020 było ogłoszone około 61 naborów wniosków na łączną kwotę 2,2 mld zł.


Nabory wniosków obejmowały 9/10 osi priorytetowych programu. Dotyczyły m.in.:
  • wspierania rozwoju przedsiębiorczości;
  • rozwoju odnawialnych źródeł energii;
  • modernizacji energetycznej budynków;
  • infrastruktury drogowej;
  • poprawy sytuacji bezrobotnych na rynku pracy;
  • przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu;


Województwo podkarpackie ma szanse na otrzymanie dodatkowych środków z Rezerwy Wykonania, co wpłynie korzystne na całą regionalną gospodarkę.
Do końca 2018 roku w ramach RPO samorząd regionu planuje ogłosić 38 naborów na łączną kwotę ponad 1 mld zł.środa, 8 listopada 2017

Gotowa spółka a dotacje unijne

Założenie firmy to cel coraz większej grupy osób. Z dnia na dzień rośnie liczba przyszłych przedsiębiorców, którzy chcą prowadzić własny biznes. Otworzenie firmy może okazać się dość kosztownym przedsięwzięciem. Z tego powodu warto skorzystać z pomocy Unii Europejskiej w postaci dotacji.Jak zwiększyć szansę na pozyskanie dofinansowania? Zdecyduj się na gotową spółkę!
Gotowa spółka to w pełni przygotowany podmiot do prowadzenia firmy. Posiada kompletną dokumentację, która umożliwia wejście na rynek w jeden dzień. Najlepszym rozwiązaniem jest zakup spółki stażowej, która nie była prowadzona, więc nie posiada obrotów. Bezpieczne jest postawienie na zakup spółki z czystą historią gospodarczą.Dlaczego spółka stażowa?
Staż spółek zwiększa wiarygodność w oczach Komisji Europejskiej. Spółka zarejestrowana wcześniej wzbudza większe zaufanie, co daje większe możliwości na pozyskanie dofinansowania z UE.
Dotacje na innowacje - więcej informacji!
wtorek, 5 września 2017

Małopolski Fundusz Rozwoju – zarządzanie środkami unijnymi pod kontrolą!

 Małopolsce zostanie powołany Małopolski Fundusz Rozwoju, który będzie miał za zadanie prawidłowe zarządzanie środkami zwracanymi z pożyczek udzielonych małopolskim przedsiębiorcom w ramach RPO.

Skutkiem takiego działania będzie efektywniejsze zainwestowanie środków.

Zdaniem ekspertów utworzenie własnej spółki zapewni też samorządowi województwa bezpośredni wpływ na kreowanie polityki rozwoju regionu.

Prognozowana wielkość środków to 600 mln zł.

Na realizację całego RPO w latach 2014-2020 Małopolska otrzyma 2,879 mld euro z funduszy unijnych.

W poprzedniej unijnej perspektywie budżetowej na lata 2007-2013 województwo małopolskie dysponowało 1,792 mld euro łącznie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
piątek, 7 lipca 2017

Fundusze Europejskie w Małopolsce - programy


Regionalny Program Operacyjny - jego zadaniem jest wspieranie konkurencyjności przedsiębiorstw, innowacji, społeczeństwa informacyjnego, ochrony środowiska, a także polityki energetycznej i zachowania dziedzictwa kulturowego.

Program rozwoju Obszarów Wiejskich - celem programu jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi oraz działania w dziedzinie klimatu.

Program Wiedza Edukacja Rozwój w Małopolsce - fundusze z tego programu mają za zadanie wesprzeć na rynku pracy osoby młode, rozwinąć wyższe szkolnictwo oraz wpłynąć na innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową.  

Programy europejskiej Współpracy Terytorialnej - wspiera i promuje projekty o charakterze międzynarodowym i transgranicznym. 

Programy krajowe - mają przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności gospodarki, poprawy spójności społecznej i terytorialnej, a także podniesienia sprawności i efektywności państwa.

poniedziałek, 8 maja 2017

Polska Cyfrowa (PO PC)


Program Operacyjny Polska Cyfrowa będzie siedmioletnim projektem współfinansowanym z środków unijnych. Dedykowany jest dla obszaru technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), w szczególności dla przedsięwzięć polegających na tworzeniu sieci szerokopasmowych oraz rozwoju e-usług publicznych na poziomie centralnym.


Cele:
Program ma wspierać cyfryzację dzięki wykorzystaniu funduszy europejskich, w tym m.in. budowę sieci szerokopasmowych (dostęp do internetu), rozwój produktów i e-usług opartych na nowych technologiach (zasoby sieci) oraz umiejętności cyfrowe obywateli.Dokładniej:
– budowa, rozbudowa lub przebudowa sieci zapewniających szybki (powyżej 30 MB/s) szerokopasmowy dostęp do Internetu,
– tworzenie przyjaznej obywatelom e-administracji,
– otwieranie zasobów publicznych,
– zwiększanie kompetencji cyfrowych osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.Szczegółowo o celach PO PC
Cel szczegółowy 1: Ograniczenie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich i bardzo wysokich przepustowościach – Oś I
Cel szczegółowy 2: Podniesienie jakości i dostępności e-usług publicznych – Oś II
Cel szczegółowy 3: Poprawa cyfrowej efektywności funkcjonowania administracji rządowej – Oś II
Cel szczegółowy 4: Poprawa dostępności informacji sektora publicznego oraz zasobów publicznych – Oś II
Cel szczegółowy 5: Eliminowanie barier kompetencyjnych i mentalnościowych na rzecz zwiększenia zapotrzebowania społecznego na dostęp szerokopasmowy, e-treści i e-usługi – Oś IIIKierunki wsparcia w latach 2014 – 2020 zostały określone w trzech osiach:
1. Oś I ma za zadanie zwiększanie dostępu do sieci szerokopasmowych poprzez budowę, rozbudowę oraz przebudowę sieci dostępowych oraz szkieletowo-dystrybucyjnych, jako uzupełnienie istniejącej sieci szerokopasmowej.
2. Oś II ma za zadanie wsparcie rozwoju e-administracji poprzez rozwój e-usług publicznych, zapewnienie wysokiej interoperacyjności wszystkich systemów informatycznych oraz rejestrów publicznych, jak również upowszechnianie funkcjonowania cyfrowych urzędów w oparciu o wypracowane standardy, a także wsparcie w obszarze otwartego państwa poprzez budowę/rozbudowę repozytoriów, digitalizację zasobów publicznych oraz upowszechnianie informacji publicznej.
3. Oś III obejmuje E-integrację oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych.ODBIORCY PO PC:
– jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe,
– jednostki naukowe,
– państwowe organizacje kultury,
– organizacje pozarządowe,
– przedsiębiorstwa.Budżet
Zgodnie z informacjami Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, do wydania będą łącznie prawie 2 mld euro. Najwięcej, bo po ok. 880 mln euro, zostanie przeznaczonych na stworzenie powszechnego dostępu do sieci szerokopasmowych oraz na e-administrację.POLSKA a PO PC
POPC będzie realizowany na obszarze całej Polski – w 15 regionach słabiej rozwiniętych. Szczególny akcent został położony na województwo mazowieckie, które w perspektywie 2014-2020 zostanie zaklasyfikowane do kategorii regionu lepiej rozwiniętego.Program dla Polski składa się z trzech filarów:

I Powszechny dostęp do Internetu.
- Fundusze zostaną przeznaczone na inwestycje firm polegające na budowie i rozbudowie sieci szerokopasmowych tam, gdzie występują tzw. białe plamy. Większy nacisk zostanie nałożony na obszary wiejskie, gdzie sieć nie powstałaby bez pomocy publicznej.II Drugi filar to kontynuacja budowy e-administracji.
- Dotacje na ten cel trafią głównie do jednostek administracji rządowej, która będzie realizowała duże i kompatybilne e-projekty związane z administracją, sądami, zdrowiem, zamówieniami publicznymi czy kulturą.III Trzecim filarem będzie e-integracja grup wykluczonych cyfrowo i upowszechnianie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych.
- Chodzi o budowanie e-kompetencji wśród Polaków, szczególnie osób powyżej 50. roku życia i niepełnosprawnych, wśród których powinno się upowszechniać telepracę.


wtorek, 28 lutego 2017

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

POIR – czyli Program Operacyjny Inteligentny Rozwój przeznaczony jest dla:
- przedsiębiorstw (głównie MŚP),
- jednostek naukowych, konsorcjów, przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych,
- instytucji otoczenia biznesu.

POIR jest programem finansowanym wyłącznie przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Projekty wspierane przez ten program mają się przyczynić przede wszystkim do rozwoju realizujących je podmiotów.


Program Operacyjny Inteligentny Rozwój jest jednym z sześciu krajowych programów operacyjnych zaplanowanych na inicjatywę finansową 2014 -2020. Jeśli chodzi o jego budżet, to Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego przeznaczył na POIR 8 613,9 mln EURO. Dodatkowo doliczyć można jeszcze środki krajowe, których minimalne zaangażowanie wynosi 1 575,9 mln EURO.

Program ten podzielić możemy na następujące priorytety:
- wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa,
- wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R,
- wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach,
- zwiększenie potencjału naukowo-badawczego,
- pomoc techniczna.

piątek, 30 grudnia 2016

Krajowe programy operacyjne

W czasie trwania nowej perspektywy finansowej, a więc w latach 2014-2020 fundusze pochodzące z Polityki Spójności inwestowane będą w ramach sześciu krajowych programów operacyjnych, wśród których znajduje się jeden program ponadregionalny, który dotyczy województw znajdujących się na obszarze wschodniej Polski (lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie). Punktem odniesienia dla każdego organizowanego konkursu jest Umowa Partnerstwa, która opracowana została przez Komisję Europejską w porozumieniu z odpowiednimi organami z Polski.

Warto pamiętać, iż programami krajowymi zarządzać będą ministerstwa odpowiednie dla danego konkursu. Oto Krajowe Programy Operacyjne przewidziane na lata 2014-2020:
– Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
– Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
– Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
– Program Operacyjny Polska Wschodnia
– Program Operacyjny Polska Cyfrowa
– Program Operacyjny Pomoc Techniczna